Projekt - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – DS – CAR, s.r.o.

Projekt - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – DS – CAR, s.r.o.

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Nenávratný finančný príspevok: 33 884,16 €

Hlavná aktivita projektu: Osadenie fotovoltických panelov s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe spoločnosti a zaistenie energetickej nezávislosti.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu Autocentrum VW -AUDI - WELTAUTO spoločnosti DS-CAR s.r.o. zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa.

Projekt - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (PDF)