Zákon o ochrane ovzdušia

Zákon o ochrane ovzdušia

V zmysle § 34 odsek (2), písmeno j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť DS - CAR, s.r.o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na prevádzke Istvána Gyurcsóa 5552/36 v Dunajskej Strede.

Na prevádzke v Dunajskej Strede sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - lakovňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje. Aktuálne údaje vypustených emisií za rok 2023 v tonách sú: TZL: 0,010240; SO2/SOx: 0,000185; NOx ako NO2: 0,030025; CO: 0,012126; TOC: 0,793521

V zmysle Rozhodnutia č. OU-DS-OSZP-2015/000692-007 OLL zo dňa 18.2.2015 má spoločnosť povinnosť sledovať kvalitu dažďových vôd z povrchového odtoku vypúšťaných nepriamo do podzemných vôd cez odlučovač ropných látok v ukazovateli NEL – povolená max. koncentrácia 0,1 mg/l. Hodnota sa sleduje v bodových vzorkách. Minimálna frekvencia odberu vzoriek : 2 vzorky ročne (1x polročne)

Kontroly za rok 2023 boli vykonané 5.4.2023 a 5.10.2023 akreditovaným laboratóriom ALS Czech Republic, s.r.o. s nasledujúcimi výsledkami: